Käyttöehdot asiakkaille

ILONA IT OY:N GDPR-SOVELLUSKIRJASTON KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot sisältävät Ilona IT Oy:n verkkopohjaisena palveluna tarjottavan
GDPR-sovelluskirjaston ja siihen liittyvän DPIA-työkalun käyttöehdot. Kappaleessa I on
ohjelmistotuotteiden ostajia koskevat käyttöehdot ja kappale II sisältää ehdot, joita sovelletaan
ohjelmistotoimittajiin niiden antaessa tietoja tuotteistaan GDPR-sovelluskirjastossa.


I. KÄYTTÖEHDOT OHJELMISTOTUOTTEIDEN OSTAJILLE


1. Ehtojen soveltamisala

1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan sellaiseen käyttäjään, joka käyttää Ilona IT Oy:n (jäljempänä
"Ilona" tai "palveluntarjoaja") GDPR-sovelluskirjastoa ja DPIA-työkalua (jäljempänä "palvelu")
ohjelmistotuotteiden arviointiin. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu
noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu on tarkoitettu yritys-, organisaatio- ja muille
oikeushenkilöasiakkaille, ei kuluttajille.


2. Palveluntarjoaja

2.1 Palvelun on kehittänyt Ilona IT Oy, suomalainen ICT-jälleenmyyjä ja ohjelmistokehittäjä, joka
(yksin tai yhdessä lisenssinantajiensa kanssa) omistaa alustan immateriaalioikeudet, myöntää
käyttäjille pääsy- ja käyttöoikeuksia palveluun.

2.2 Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Ilona IT Oy
Y-tunnus: 2319462-9
Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Sposti: asiakaspalvelu@ilonait.fi
Internet: www.ilonait.fi


3. Palvelun kuvaus

3.1 Palvelu on verkkopohjainen palvelu, jota ohjelmistotuotteiden ostajat voivat käyttää
arvioidessaan ohjelmistotuotteita erityisesti tietosuojan näkökulmasta. Palvelu sisältää
useiden eri valmistajien ohjelmistotuotteita ja antaa valmiita vastauksia tietosuojaa koskeviin
kysymyksiin. Ohjelmistotoimittajat sen sijaan voivat käyttää palvelua tietojen antamiseen
omista tuotteistaan. Palvelussa annetut tiedot perustuvat pitkälti ohjelmistotoimittajien
antamiin tietoihin. Ilona ei pääsääntöisesti tarkista ohjelmistotoimittajien palveluun
syöttämiä tietoja.


4. Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

4.1 Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun.
Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai
1/6
sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.
Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan
silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen
jälkeen käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan
muutoksia. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee lopettaa
palvelun käyttö.


5. Palvelun käyttöönotto ja käyttö

5.1 Palvelun käyttö edellyttää edellyttää käyttöä koskevan käyttösopimuksen tekemistä, kuten
ostotilausta, näiden käyttöehtojen hyväksyntää sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen
luontia. Käyttäjä saa näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden palveluun ostotilauksen
voimassaoloajaksi. Käyttäjä vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi
ja palvelun käyttämiseksi ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

5.2 Palvelun käyttäjätunnus ja salasana on henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa
kenellekään toiselle eikä toisen käyttäjätunnuksia saa käyttää. Käyttäjä vastaa siitä, että sen
käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa
käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli tämä perustellusti
epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjä ei noudata näitä
ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

5.3 Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja
hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että käyttäjä ei ole
noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus
poistaa käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

5.4 Käyttäjä saa käyttää palvelua ja sen sisältämiä tietoja vain oman organisaationsa sisäisiin,
ohjelmistotuotteiden valintaan ja arviointiin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa (a) käyttää
tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia
palvelusta, siihen liittyvästä teknologiasta tai sen sisältämistä tiedoista; (c) luoda käyttäjätiliä
palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja;
(d) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle; (e) myydä, luovuttaa, julkaista tai jälleenmyydä
palvelua tai sen sisältämiä tietoja.

5.5 Palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelun tuottamisen tai pääsyn palveluun väliaikaisesti tai
rajoittaa sen käyttöä esimerkiksi päivitysten tai muun palvelun ylläpidon yhteydessä.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai
vahingoista.


6. Hinnat ja maksuehdot

6.1 Palvelun käyttö on pääsääntöisesti käyttäjälle maksullista. Palveluntarjoaja voi kuitenkin
tarjota esimerkiksi kokeilutarkoituksiin määräaikaisia tai toiminnoiltaan rajoitettuja,
veloituksettomia käyttöoikeuksia taikka palvelua kampanjahintaan.
2/6

6.2 Palvelun käytöstä perittävä maksu, sen määräytymisen peruste sekä palveluntarjoajan
maksuehdot määräytyvät palveluntarjoajan tarjouksen tai tilausvahvistuksen taikka
palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja laskutuskäytäntöjen mukaisesti.

6.3 Ellei toisin määritellä, palveluntarjoajan palvelun käyttöä koskevat hinnat ovat
arvonlisäverottomia, joka lisätään hintaan käyttäjän maksettavaksi kulloinkin
voimassaolevien verolakien mukaisesti.

6.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ja palkkion määräytymisen perusteita
ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen aiottua muutosta.

6.5 Ellei palveluntarjoaja toisin määrää, palveluntarjoajan laskujen maksuehto on 14 päivää
laskun päiväyksestä.

6.6 Viivästyskorko viivästyneille maksuille määräytyy korkolain mukaisesti. Laskun maksamatta
jättäminen voi myös johtaa käyttäjätilin sulkemiseen.


7. Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

7.1 Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelu
on testattu ennen julkaisua ja sitä testataan säännöllisesti, ei palveluntarjoaja voi taata että
palvelu toimii keskeytyksettä tai virheettömästi taikka kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla,
käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

7.2 Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät
päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.


8. Immateriaalioikeudet

8.1 Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja
sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus
kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoajaa on
mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita
immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka
liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille.
Palveluntarjoaja ei luovuta tai siirrä käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia, vaan käyttäjä
saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun. Käyttäjän työn
tuloksina syntyvät DPIA/ vaikutustenarvioinnit kuuluvat käyttäjälle ja palveluntarjoaja
käsittelee niitä vain palveluntarjoajan palvelun tarjoamiseksi kyseiselle käyttäjälle.

8.2 Palveluun sisältyvät tiedot ohjelmistotuotteista saattavat myös sisältää esimerkiksi
tekijänoikeuksin tai tavaramerkein suojattuja aineistoja, joiden oikeudenhaltija on se
ohjelmistotoimittaja, jota aineistot koskevat.


9. Henkilötiedot ja tietosuoja

9.1 Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti, joka on
saatavilla palvelun verkkosivuilla.
3/6


10. Vastuunrajoitus

10.1 Palveluntarjoaja ei anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä.
Palvelu tarjotaan käyttäjän käyttöön “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään
takuuta palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tuloksista tai palvelun soveltuvuudesta
tiettyyn erityiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen ja
sisältöjen oikeellisuudesta, riittävyydestä, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta tai
ajantasaisuudesta, sillä palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti tarkasta ohjelmistotoimittajien
palveluun syöttämiä tietoja. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytön perusteella
tehdyistä päätöksistä, arvioinneista tai valinnoista, vaan käyttäjä vastaa itse päätöksistä,
toimenpiteistä tai valinnoista, joihin se on mahdollisesti palvelun sisältämien tietojen ja
aineistojen perusteella ryhtynyt.

10.2 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka
sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien
tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta
jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot.

10.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun
yhteenlaskettuna enimmäismääränä on palveluntarjoajan palvelun käytöstä käyttäjältä
veloittama keskimääräinen laskennallinen arvonlisäveroton kuukausimaksu kerrottuna
kahdella.

10.4 Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.


11. Voimassaolo ja käyttösopimuksen päättyminen

11.1 Näitä ehtoja sovelletaan niin kauan, kuin käyttäjä käyttää ja/tai palveluntarjoaja tarjoaa
palvelua ja sopimus palvelun käytöstä on voimassa. Ellei toisin ole sovittu, palveluntarjoaja ja
käyttäjä voivat kumpikin kirjallisesti irtisanoa palvelun käyttöä koskevan sopimuksen yhden
(1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jo maksettuja palvelun käyttöä koskevia maksuja
ei palauteta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä.

11.2 Palveluntarjoaja voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi taikka lyhyemmällä
irtisanomisajalla perustelluksi katsomastaan syystä, jos palvelun käytöstä perittävien
maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä käyttää palvelua tai toimii näiden
ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti.

11.3 Tilauskauden päättyessä päättyy myös käyttäjän käyttöoikeus palveluun. Käyttöoikeuden
päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot ja velvoitteet, jotka ovat
luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa
sopimuksen päättymisen jälkeen.


12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

12.1 Palvelun käyttöön, palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä solmittuihin palvelun käyttöä
koskeviin sopimuksiin sekä näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
4/6

12.2 Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan
riidat ensiasteena palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.
Maksamattomaa saatavaa koskevan asian palveluntarjoaja voi kuitenkin laittaa vireille missä
tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.


13. Muut ehdot

13.1 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen
liittyen.

13.2 Jos näissä ehdoissa mainittujen tai käyttäjän kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien
täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä
johtuen ole mahdollista, vapautuu palveluntarjoaja velvoitteistaan ilman vastuuta velvoitteen
täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

13.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöä koskevia oikeuksiaan ja velvoitteitaan
kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta. Palveluntarjoajalla
on oikeus siirtää palvelun käyttöä koskeva sopimus kokonaan tai osittain sekä sitä koskevat
oikeutensa tai velvoitteensa kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta.

13.4 Nämä ehdot yhdessä ostotilauksen kanssa muodostavat palveluntarjoajan ja käyttäjän
välisen koko sopimuksen koskien palvelun käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai
samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän käyttäjän ja palveluntarjoajan
välillä liittyen palvelun käyttöön.
5/6