Käyttöehdot asiakkaille

Nämä käyttöehdot sisältävät Ilona IT Oy:n verkkopohjaisena palveluna tarjottavan GDPR-sovelluskirjaston käyttöehdot.

KÄYTTÖEHDOT OHJELMISTOTUOTTEIDEN OSTAJILLE

1. Ehtojen soveltamisala

1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan sellaiseen käyttäjään, joka käyttää Ilona IT Oy:n (jäljempänä "Ilona" tai "palveluntarjoaja") GDPR-sovelluskirjastoa (jäljempänä "palvelu") ohjelmistotuotteiden arviointiin. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu on tarkoitettu yritys-, organisaatio- ja muille oikeushenkilöasiakkaille, ei kuluttajille.

2. Palveluntarjoaja

2.1 Palvelun on kehittänyt Ilona IT Oy, suomalainen ICT-jälleenmyyjä ja ohjelmistokehittäjä, joka (yksin tai yhdessä lisenssinantajiensa kanssa) omistaa alustan immateriaalioikeudet, myöntää käyttäjille pääsy- ja käyttöoikeuksia palveluun.

2.2 Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Ilona IT Oy
Y-tunnus: 2319462-9
Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Sposti: asiakaspalvelu@ilonait.fi
Internet: www.ilonait.fi

3. Palvelun kuvaus

3.1 Palvelu on verkkopohjainen palvelu, jota ohjelmistotuotteiden ostajat voivat käyttää arvioidessaan ohjelmistotuotteita erityisesti tietosuojan näkökulmasta. Palvelu sisältää useiden eri valmistajien ohjelmistotuotteita ja antaa valmiita vastauksia tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. Ohjelmistotoimittajat sen sijaan voivat käyttää palvelua tietojen antamiseen omista tuotteistaan. Palvelussa annetut tiedot perustuvat pitkälti ohjelmistotoimittajien antamiin tietoihin. Ilona ei pääsääntöisesti tarkista ohjelmistotoimittajien palveluun syöttämiä tietoja.  

4. Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

4.1 Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee lopettaa palvelun käyttö.

5. Palvelun käyttöönotto ja käyttö

5.1 Palvelun käyttö edellyttää palvelun käyttöä koskevan käyttösopimuksen tekemistä, näiden ehtojen hyväksyntää sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luontia. Käyttäjä saa näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttäjä vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi ja palvelun käyttämiseksi ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

5.2 Palvelun käyttäjätunnus ja salasana on henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä toisen käyttäjätunnuksia saa käyttää. Käyttäjä vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli tämä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

5.3 Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että käyttäjä ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus poistaa käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

5.4 Käyttäjä saa käyttää palvelua ja sen sisältämiä tietoja vain oman organisaationsa sisäisiin, ohjelmistotuotteiden valintaan ja arviointiin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta, siihen liittyvästä teknologiasta tai sen sisältämistä tiedoista; (c) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (d) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle; (e) myydä, luovuttaa, julkaista tai jälleenmyydä palvelua tai sen sisältämiä tietoja.

5.5 Palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelun tuottamisen tai pääsyn palveluun väliaikaisesti tai rajoittaa sen käyttöä esimerkiksi päivitysten tai muun palvelun ylläpidon yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista.

6. Hinnat ja maksuehdot

6.1 Palvelun käyttö on pääsääntöisesti käyttäjälle maksullista. Palveluntarjoaja voi kuitenkin tarjota esimerkiksi kokeilutarkoituksiin määräaikaisia tai toiminnoiltaan rajoitettuja, veloituksettomia käyttöoikeuksia taikka palvelua kampanjahintaan.

6.2 Palvelun käytöstä perittävä maksu, sen määräytymisen peruste sekä palveluntarjoajan maksuehdot määräytyvät sopimuksen, palveluntarjoajan tarjouksen tai tilausvahvistuksen taikka palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja laskutuskäytäntöjen mukaisesti.

6.3 Ellei toisin määritellä, palveluntarjoajan palvelun käyttöä koskevat hinnat ovat arvonlisäverottomia, joka lisätään hintaan käyttäjän maksettavaksi kulloinkin voimassaolevien verolakien mukaisesti.

6.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ja palkkion määräytymisen perusteita ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen aiottua muutosta.

6.5 Ellei palveluntarjoaja toisin määrää, palveluntarjoajan laskujen maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä.

6.6 Viivästyskorko viivästyneille maksuille määräytyy korkolain mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen voi myös johtaa käyttäjätilin sulkemiseen.

7. Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

7.1 Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelu on testattu ennen julkaisua ja sitä testataan säännöllisesti, ei palveluntarjoaja voi taata että palvelu toimii keskeytyksettä tai virheettömästi taikka kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

7.2 Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.

8. Immateriaalioikeudet

8.1 Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoajaa on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille. Palveluntarjoaja ei luovuta tai siirrä käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia, vaan käyttäjä saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

8.2 Palveluun sisältyvät tiedot ohjelmistotuotteista saattavat myös sisältää esimerkiksi tekijänoikeuksin tai tavaramerkein suojattuja aineistoja, joiden oikeudenhaltija on se ohjelmistotoimittaja, jota aineistot koskevat.

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

9.1 Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti, joka on saatavilla palvelun verkkosivuilla.

10. Vastuunrajoitus

10.1 Palveluntarjoaja ei anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä. Palvelu tarjotaan käyttäjän käyttöön “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tuloksista tai palvelun soveltuvuudesta tiettyyn erityiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen ja sisältöjen oikeellisuudesta, riittävyydestä, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta, sillä palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti tarkasta ohjelmistotoimittajien palveluun syöttämiä tietoja. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytön perusteella tehdyistä päätöksistä, arvioinneista tai valinnoista, vaan käyttäjä vastaa itse päätöksistä, toimenpiteistä tai valinnoista, joihin se on mahdollisesti palvelun sisältämien tietojen ja aineistojen perusteella ryhtynyt.

10.2 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot.

10.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna enimmäismääränä on palveluntarjoajan palvelun käytöstä käyttäjältä veloittama keskimääräinen laskennallinen arvonlisäveroton kuukausimaksu kerrottuna kahdella.

10.4 Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

11. Voimassaolo ja käyttösopimuksen päättyminen

11.1 Näitä ehtoja sovelletaan niin kauan, kuin käyttäjä käyttää ja/tai palveluntarjoaja tarjoaa palvelua ja sopimus palvelun käytöstä on voimassa. Ellei toisin ole sovittu, palveluntarjoaja ja käyttäjä voivat kumpikin kirjallisesti irtisanoa palvelun käyttöä koskevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jo maksettuja palvelun käyttöä koskevia maksuja ei palauteta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä.

11.2 Palveluntarjoaja voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi taikka lyhyemmällä irtisanomisajalla perustelluksi katsomastaan syystä, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä käyttää palvelua tai toimii näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti taikka rikkoo sopimusta.

11.3 Sopimuksen päättyessä päättyy myös käyttäjän käyttöoikeus palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot ja velvoitteet, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

12.1 Palvelun käyttöön ja palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimukseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12.2 Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa. Maksamattomaa saatavaa koskevan asian palveluntarjoaja voi kuitenkin laittaa vireille missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

13. Muut ehdot

13.1 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen.

13.2 Jos näissä ehdoissa mainittujen tai käyttäjän kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu palveluntarjoaja velvoitteistaan ilman vastuuta velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

13.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöä koskevaa sopimusta tai sitä koskevia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelun käyttöä koskeva sopimus kokonaan tai osittain sekä sitä koskevat oikeutensa tai velvoitteensa kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta.

13.4 Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat palveluntarjoajan ja käyttäjän välisen koko sopimuksen koskien palvelun käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä liittyen palvelun käyttöön.